Zapytania ofertowe

www.dreamsart.pl

 

Zakup usług doradczych dotyczących: opracowania Księgi identyfikacji wizualnej (CI Medi-Sept) i rebrandingu marki Medi-Sept oraz wsparcia ekspansji produktowej na rynek FMCG

Usługi są  planowane  w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”,

Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” II Etap, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Konopnica, dnia 27.07.2017r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

This spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Gabriela Narutowicza  22 lok. 13, 20-004 Lublin

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.

Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


www.dreamsart.pl

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”,
Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” II Etap,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych dotyczących: opracowania Księgi identyfikacji wizualnej (CI Medi-Sept) i rebrandingu marki Medi-Sept oraz wsparcia ekspansji produktowej na rynek FMCG

Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2017r. do godz. 15:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_20170712
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy_20170712
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym_20170712
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o aktualnej kondycji finansowej_20170712


www.medisept.pl
Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów ArabskichUsługa jest planowana w ramach dofinansowania Projektu III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Konopnica, dnia 19.01.2017r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

2WAYS Sp. z o. o., ul. Klaudyny 21, 01-684 Warszawa

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


www.medisept.pl

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA
OFERTOWEGO Z DNIA 05.01.2017R.
dot. zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny [ZEA]
Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania został wyznaczony - do dnia 19.01.2017r.
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Konopnica, dnia 16 stycznia 2017r.

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE:

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz
NIP 946-00-10-016, KRS 0000020407
Kapitał Zakładowy: 622 000,00 PLN

Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania ofertowego z dnia 05.01.2017 r. na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny [ ZEA ], z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia postępowania - do dnia 19.01.2017r.

Zakup usługi w zakresie ubezpieczenia pracowników uczestniczących
w targach „ARAB HEALTH 2017” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 05.01.2017r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

SALUS BROKER SP. Z O.O., ul. Poznańska 53, 20-731 Lublin
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin składania ofert do dnia 13.01.2017r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_usł_doradcza_20170105
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zakup usługi noclegów w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników
Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w indywidualnej misji gospodarczej oraz targach „ARAB HEALTH 2017” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 30.12.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

Top - Podróże sp. z o. o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Purchase of accommodation services during the business trip of employees of
Medi-Sept Sp. z o.o. attending the individual business mission and ARAB HEALTH 2017 Fair (30.01 – 02.02.2017) in United Arab Emirates
The service is planned within the Project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”,
Measure 3.3 “Support to promotion and internationalization and innovative enterprises”,
Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020
INFORMATION ON THE COURSE OF PROCEEDINGS
Konopnica, date 30.12.2016

In the course of the proceedings conducted in accordance with the principle of competitiveness described in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, and the Guidelines on the eligibility of expenditure under the Smart Growth Operational Program for 2014-2020

Purchaser informs that in the present proceedings executive Contractor will be :

Top - Podróże sp. z o. o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
The selected contractor fulfilled the conditions for participation in the procedure and made the best offer.
Full documentation of the tender procedure is available for inspection at the registered office of the Purchaser.

Zakup materiałów drukowanych (katalogi)
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 29.12.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

Comernet sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakup materiałów drukowanych i gadżetów
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 29.12.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

ARR Justyna Sidoruk (Hurtownia Reklamowa Rzym),
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakup usługi w zakresie transportu eksponatów na targi ARAB HEALTH 2017
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 28.12.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

Hansa Messe Speed Sp. z o.o.
Marcelińska 92/94 lok. 324
60-324 Poznań

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakupu powierzchni reklamowej w czasopiśmie branżowym
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 28.12.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

INFODENT Srl, C. ne Gianicolense 68-00152 Roma – VAT Number: 01612570562

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Purchase of advertising space in a branch magazine
The service is planned within the Project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”,
Measure 3.3 “Support to promotion and internationalization and innovative enterprises”,
Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020
INFORMATION ON THE COURSE OF PROCEEDINGS
Konopnica, date 28.12.2016

In the course of the proceedings conducted in accordance with the principle of competitiveness described in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, and the Guidelines on the eligibility of expenditure under the Smart Growth Operational Program for 2014-2020

Purchaser informs that in the present proceedings executive Contractor will be :

INFODENT Srl, C. ne Gianicolense 68-00152 Roma – VAT Number: 01612570562

The selected contractor fulfilled the conditions for participation in the procedure and made the best offer.
Full documentation of the tender procedure is available for inspection at the registered office of the Purchaser.

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie ubezpieczenia na czas trwania podróży służbowej pracowników Medi-Sept sp. z o.o. uczestniczących w targach „ARAB HEALTH 2017” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin składania ofert do dnia 04.01.2017r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_ubezpieczenie_2016_12_27
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 12 27
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 12 27

Purchase of air transport services during the business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending
the individual business mission and ARAB HEALTH 2017 Fair
in United Arab Emirates
The service is planned within the Project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”,
Measure 3.3 “Support to promotion and internationalization and innovative enterprises”,
Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020
INFORMATION ON THE COURSE OF PROCEEDINGS
Konopnica, date 21.12.2016

In the course of the proceedings conducted in accordance with the principle of competitiveness described in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, and the Guidelines on the eligibility of expenditure under the Smart Growth Operational Program for 2014-2020

Purchaser informs that in the present proceedings executive Contractor will be :

Top - Podróże sp. z o. o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
The selected contractor fulfilled the conditions for participation in the procedure and made the best offer.
Full documentation of the tender procedure is available for inspection at the registered office of the Purchaser.

Zakup usługi w zakresie transportu lotniczego pracowników Medi-Sept sp. z o.o. biorących
udział w indywidualnej misji gospodarczej oraz targach „ARAB HEALTH 2017” na terenie
Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 21.12.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

Top - Podróże sp. z o. o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


www.dreamsart.pl

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

“MEDI-SEPT” Sp. z o.o. submits a request for proposals for the purchase of accommodation services during the business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending the individual business mission and ARAB HEALTH 2017 Fair (30.01 – 02.02.2017) in United Arab Emirates.

The deadline for placing the bids expires on 29.12.2016 at 12:00 a.m.

Request for proposals with attachments to be downloaded:
Request for proposals DUBAI EN
Appendix No 1 to the Request for proposals - bid form DUBAI
Appendix No 2 to the Request for proposals - declaration of no relation

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług noclegowych w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w indywidualnej misji gospodarczej oraz targach „ARAB HEALTH 2017” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin składania ofert do dnia 29.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_noclegi PL_20161221
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 12 21 PL
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 12 21PL


www.dreamsart.pl

Information about cancellation of the bidding procedure of 13.12.2016 - Purchase of accommodation services

Attachment:
Information about cancellation of the bidding procedure

Informacja o odwołaniu postępowania ofertowego na zakup noclegów z dnia 13.12.2016 r.

Załacznik:
Informacja o odwołaniu postępowania ofertowego z dnia 13.12.2016 r.

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów drukowanych (katalogi).

Termin składania ofert do dnia 28.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_katalogi_2016_12_20
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów drukowanych i gadżetów.

Termin składania ofert do dnia 28.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_gadżety_2016_12_20
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta info_promo_140616

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów na targi ARAB HEALTH 2017.

Termin składania ofert do dnia 28.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_transport 20161219
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym


www.dreamsart.pl

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

“MEDI-SEPT” Sp. z o.o. submits a request for proposals for the purchase of advertising space in a branch magazine.

The deadline for placing the bids expires on 22.12.2016 at 12:00 (midday).

Request for proposals with attachments to be downloaded:
Request for proposals magazine 20161214 EN
Appendix No. 1 to the Request for proposals - bid form
Appendix No. 2 to the Request for proposals - declaration of no relationships with the Contracting Authority

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu powierzchni reklamowej w czasopiśmie branżowym.

Termin składania ofert do dnia 22.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_czasopismo_20161214 PL
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym


www.dreamsart.pl

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

“MEDI-SEPT” Sp. z o.o. submits a request for proposals for the purchase of air transport services during the business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending the individual business mission and ARAB HEALTH 2017 Fair in United Arab Emirates.

The deadline for placing the bids expires on 21.12.2016 at 12:00 a.m.

Request for proposals with attachments to be downloaded:
Request for proposals DUBAI EN 20161213
Appendix No 1 to the Request for proposals transport - bid form DUBAI
Appendix No 2 to the Request for proposals - declaration of no relation

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi w zakresie transportu lotniczego pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w indywidualnej misji gospodarczej oraz w tragach „ARAB HEALTH 2017” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_bilety_2016 12 13
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 12 09
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 12 09


www.dreamsart.pl

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

“MEDI-SEPT” Sp. z o.o. submits a request for proposals for the purchase of accommodation services during the business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending the individual business mission and ARAB HEALTH 2017 Fair (30.01 – 02.02.2017) in United Arab Emirates.

The deadline for placing the bids expires on 21.12.2016 at 12:00 a.m.

Request for proposals with attachments to be downloaded:
Request for proposals DUBAI EN 20161213
Appendix No 1 to the Request for proposals - bid form DUBAI
Appendix No 2 to the Request for proposals - declaration of no relation

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług noclegowych w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w indywidualnej misji gospodarczej oraz targach „ARAB HEALTH 2017” na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. godz. 12:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe noclegi PL 2016 12 13
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 12 13 PL
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 12 13 PL

Zakup materiałów drukowanych (katalogi)
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 17.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

Comernet sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakup materiałów drukowanych i gadżetów
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 17.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:

ARR Justyna Sidoruk (Hurtownia Reklamowa Rzym),
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakupu usługi noclegów w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników
Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w tragach MEDICA 2016
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 13.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wybrano Wykonawcy przedmiotu zamówienia. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła warunków udziału w postepowaniu.

Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Purchase of accommodation services during the business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending the MEDICA 2016 Fair
The service is planned within the Project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”,
Measure 3.3 “Support to promotion and internationalization and innovative enterprises”,
Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020
INFORMATION ON THE COURSE OF PROCEEDINGS
Konopnica, date 13.10.2016

In the course of the proceedings conducted in accordance with the principle of competitiveness described in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, and the Guidelines on the eligibility of expenditure under the Smart Growth Operational Program for 2014-2020

Purchaser informs that in the present proceedings executor has not been chosen subject of order. None of the received offers did not fulfill requirements to participate in the bidding process.

Full documentation of the tender procedure is available for inspection at the registered office of the Purchaser.

Purchase of advertising space in a branch magazine
The service is planned within the Project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”,
Measure 3.3 “Support to promotion and internationalization and innovative enterprises”,
Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020
INFORMATION ON THE COURSE OF PROCEEDINGS
Konopnica, date 13.10.2016

In the course of the proceedings conducted in accordance with the principle of competitiveness described in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020, and the Guidelines on the eligibility of expenditure under the Smart Growth Operational Program for 2014-2020

Purchaser informs that in the present proceedings executive Contractor will be :

INFODENT Srl,
C. ne Gianicolense
68-00152 Roma – VAT Number: 01612570562

The selected contractor fulfilled the conditions for participation in the procedure and made the best offer.
Full documentation of the tender procedure is available for inspection at the registered office of the Purchaser.

Zakup usługi najmu samochodu osobowego w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w tragach MEDICA Dusseldorf 2016
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 13.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wybrano Wykonawcy przedmiotu zamówienia. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła warunków udziału w postepowaniu.

Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakupu powierzchni reklamowej w czasopiśmie branżowym
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 13.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:
INFODENT Srl,
C. ne Gianicolense
68-00152 Roma – VAT Number: 01612570562

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakup usługi w zakresie ubezpieczenia pracowników uczestniczących w targach MEDICA Dusseldorf 2016
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 13.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:
SALUS BROKER SP. Z O.O.
ul. Poznańska 53
20-731 Lublin

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Informacja uzupełniająca (korekta) do załącznika nr 1 zapytania ofertowego z dnia 04.10.2016 r. dotycząca: Zakup materiałów drukowanych (katalogi)

Załącznik:
Korekta do załącznika nr 1 zapytania ofertowego_2016 10 11

Zakup usługi w zakresie transportu eksponatów na targi MEDICA Dusseldorf 2016
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 05.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:
UNIVERSAL EXPRESS SP. Z O.O.
ul. 17 Stycznia 45B
02-146 Warszawa

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów drukowanych i gadżetów.

Termin składania ofert do dnia 12.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 10 04
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 10 04
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 10 04
Załącznik nr 3 Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616

www.dreamsart.pl
Informacja uzupełniająca (korekta) do zapytania ofertowego z dnia 03.10.2016 r. dotycząca
zakup usługi najmu samochodu osobowego w trakcie trwanie podróży służbowej
pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w tragach MEDICA Dusseldorf 2016

Załącznik:
Korekta do zapytania ofertowego_2016 10 04

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów drukowanych (katalogi).

Termin składania ofert do dnia 12.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 10 04
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 10 04
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 10 04

Zakup usługi w zakresie zabudowy stoiska wystawowego na targi MEDICA Dusseldorf 2016
oraz wytworzenie i instalacja panelu promocyjnego MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI
Usługa jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i
innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Konopnica, dnia 03.10.2016r.

W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:
Optimo Expo System S.C.
ul. Gromadzka 46 A
30 -719 Kraków

Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.


www.dreamsart.pl

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

“MEDI-SEPT” Sp. z o.o. submits a request for proposals for the purchase of accommodation services during a business trip of employees of Medi-Sept Sp. z o.o. attending the MEDICA Düsseldorf 2016 fair.

The deadline for placing the bids expires on 10.10.2016 at 1 p.m.

Request for proposals with attachments to be downloaded:
Request for proposals 2016 10 03 EN
Appendix No. 1 to the Request for proposals - bid form
Appendix No. 2 to the Request for proposals - declaration of no relationships with the Contracting Authority

www.dreamsart.pl
W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług noclegowych w trakcie trwanie podróży służbowej pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w tragach MEDICA Dusseldorf 2016.

Termin składania ofert do dnia 10.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 10 03 PL
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 10 03 PL
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 10 03 PL

www.dreamsart.pl
W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług w zakresie ubezpieczenia na czas trwania podróży służbowej pracowników Medi-Sept sp. z o.o. uczestniczących w targach MEDICA Dusseldorf 2016.

Termin składania ofert do dnia 10.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 10 03
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 09 30
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 09 30

www.dreamsart.pl
W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług najmu samochodu osobowego w trakcie trwania podróży służbowej pracowników Medi-Sept Sp. z o.o. uczestniczących w tragach MEDICA Dusseldorf 2016.

Termin składania ofert do dnia 10.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 10 03
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 10 03
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 10 03


www.dreamsart.pl

In relation to the project,
applying for co-financing within priority axis III “Support to innovation in enterprises”, Measure 3.3 “Support to promotion and internationalisation and innovative enterprises”, Sub-measure 3.3.3 “Support to SMEs in promotion of to product brands – Go to Brand”,
within the Smart Growth Operational Program 2014-2020

co-financed with the European Regional Development Fund
and the duty to apply competition rules

“MEDI-SEPT” Sp. z o.o. submits a request for proposals for the purchase of advertising space in a branch magazine.

The deadline for placing the bids expires on 10.10.2016 at 1 p.m.

Request for proposals with attachments to be downloaded:
Request for proposals 2016 10 03 EN
Appendix No. 1 to the Request for proposals - bid form
Appendix No. 2 to the Request for proposals - declaration of no relationships with the Contracting Authority


www.dreamsart.pl

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu powierzchni reklamowej w czasopiśmie branżowym.

Termin składania ofert do dnia 10.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 10 03 PL
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 10 03 PL
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 10 03 PL


www.dreamsart.pl

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi w zakresie transportu eksponatów na/ i z targów MEDICA Dusseldorf 2016

Termin składania ofert do dnia 01.10.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe_2016 09 23
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 2016 09 23
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 09 23


www.dreamsart.pl

W związku z realizacją projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji
marek produktowych – Go to Brand”,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie zabudowy stoiska wystawowego na targi MEDICA Dusseldorf 2016 oraz wytworzenie i instalację panelu promocyjnego MARKA POLSKIEJ GOSPODARKI.

Termin składania ofert do dnia 28.09.2016 r. godz. 13:00

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
Zapytanie ofertowe 2016 09 21
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 2016 09 21
Załącznik nr 3 wizual medica2016 (1)
Załącznik nr 3 wizual medica2016 (2)
Załącznik nr 3 wizual medica2016 (3)
Załącznik nr 4 Projekt panelu promocyjnego MPG-1
Załącznik nr 5 Księga Znaku MPG-1
Załącznik nr 6 logotypy unijne


www.dreamsart.pl

Konopnica, 18.05.2016 r.

Informacja o wyborze wykonawcy w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty
z dnia 16.05.2016 r. (Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, POPW)

Zamawiający:
Medi-Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159C
21-030 Motycz
NIP 946-00-10-016
W toku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w oparciu o zapisy Rozdziału 6.5.3 punkt 13) lit. b
Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcą przedmiotu zamówienia będzie:Konsorcjum składające się z uczestnika Acuarius Consulting Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 133 lok. 53, 02-304 Warszawa, NIP 701-03-39-376
i Lidera Acuarius Consulting Ziemowit Ekiert, Al. Jerozolimskie 133 lok. 53, 02-304 Warszawa, NIP 521-283-29-08.Wybrany wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę.
Pełna dokumentacja z postępowania ofertowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

www.dreamsart.pl

Konopnica, 16.05.2016 r.

Informacja o wyborze wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2016 r.
(Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, POPW)

Zamawiający:
Medi-Sept Sp. z o. o.
Konopnica 159C
21-030 Motycz
NIP 946-00-10-016
Informujemy, że w dniu 16.05.2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach ww. zapytania ofertowego, dotyczącego wyłonienia wykonawcy do realizacji projektu pt.:”Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla MEDI-SEPT Sp. z o. o.” we wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wszystkie wymogi formalne. W związku z powyższym nie wybrano wykonawcy usług doradczych..

Zapytanie ofertowe

www.dreamsart.pl

W związku z planowaną realizacją projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020,
Etap I działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
i obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

„MEDI-SEPT” Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług doradczych prowadzących do kompleksowego przygotowania, indywidualnego i profilowego modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji dla MEDI-SEPT Sp. z o. o. ”
Termin składania ofert: 13.05.2016 r. do godziny 12:00.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe.pdf
1a załączniki do zapytania.docx
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

[/mp_span]